За счетоводната кантора

счетоводно обслужване на физически и юридически лица

ЕООД „Прелюдия-Аврора” с предмет на дейност счетоводно обслужване  е регистрирана в ТР през 2002година.

За нашите клиенти предлагаме:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES - декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.
 • Кантората притежава  собствен електронен подпис и извършва всички услуги с него.

Допълнително за Вас:

 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др. 
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО (ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ) чрез E-mail

БЕЗ ЗАГУБА НА ВРЕМЕ, БЕЗ ИЗЛИШНО ПИЛЕЕНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС! САМО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА! 

Гарантираме, че годишните Ви финансови отчети, ще бъдат напълно достъпни за ползване от заинтересованите лица!

Управител Лидия Илинчева – професионален бакалавър по „Счетоводство и Контрол”.